មិត្តភក្តិ

ការគាំទ្រមានប្រភពច្រើនំំណាស់ហើយប្រសិនបើគ្មានការគាំទ្រទេនោះប្រទេសកម្ពុជាពុំមានអនាម៧យទេ។ ប្រសិនបើមានឳកាស អាចមើលក្រុមហ៊ុនទាំងនេះដែលបំពេញភារកិច្ចជួយឲ្យមានអនាម័យថែម។

 

Impact Hub Phnom Penh ភ្នំពេញជាកន្លែងសម្រាប់ធ្វើការជាសហគមន៏ចំពោះពលរដ្ឋណាដែលជឿរជាក់ថាអាចឲ្យពិភពលោកជាកន្លែងល្អប្រសើរ។

EcoSense Cambodia កម្ពុជា ជាកន្លែងប្រមូលផ្ដុំពលរដ្ឋដែលមានការស្រឡាញ់ធម្មជាតិរចស់ប្រទេសកម្ពុជា។

Plastic Free Cambodia កម្ពុជា មានគោលដៅផ្សព្វផ្សាយពីរការចោលថង់ប្លាស្ទិច ហើយជាកន្លែងដែលដីកនាំរកវិធីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិចនៅប្រទេសកម្ពុជា។

Pelican Food Company ផ្ដោតទៅលើការធ្វើនំ គាវចំហុយ នំប័ុង ហើយក៏ជួយការពារបរិស្ថានដែល។